Ulaskom u Europsku uniju pred stanovnike Republike Hrvatske stavljeni su mnogi izazovi, ali i prilike, koji zahtijevaju nove pristupe u upravljanju lokalnim razvojem. Jedan od takvih pristupa je LEADER pristup, koji se primjenjuje u ostalim članicama Europske unije, a podrazumijeva suradnju i uključivanje lokalnih dionika u stvaranje zajedničke strategije održivog, uravnoteženog i konkurentnog razvoja ruralnih područja.

LEADER zagovara osnivanje lokalnih akcijskih grupa, LAG-ova. LAG predstavlja oblik javno-privatnog partnerstva a obuhvaća geografski zaokruženo područje jedinica lokalne samouprave čiji je osnovni zadatak uspostavljanje suradnje između predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora u cilju učinkovitog upravljanja i poticanja lokalnog razvoja. Pritom je potrebno paziti na balans lokalnih socio-ekonomskih skupina; najmanje 50% članova mora dolaziti iz poslovnog sektora i udruga. Zadatak LAG-a je osmišljavanje i provođenje lokalnih razvojnih strategija, donošenja odluka o raspodjeli raspoloživih financijskih sredstava i upravljanja tim sredstvima.

LAG Marinianis nastao je kao rezultat provedbe IPA programa prekogranične suradnje Mađarske i Hrvatske „Zajedniĉka regionalna i ekonomska strategija razvoja podruĉja Slatina-Szgitevar“. Iz ove suradnje dionici slatinskog kraja stekli su osnovna znanja potrebna za provedbu LEADER pristupa EU te je stvorena zajednička razvojna strategija.

Lokalna akcijska grupa Marinianis osnovana je 12. studenog 2011. Godine. Po svom je ustrojstvu neprofitna udruga koja trenutno broji nešto više od 60 članova, a čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, gospodarski subjekti, javne ustanove i fizičke osobe s područja grada Slatine i okolnih pet općina, Nova Bukovica, Spoje, Čađavica i Voćin. Obuhvaća područje od 782,67 ĉetvornih kilometara, a broji 23 632 stanovnika raspoređenih na 70 naselja.

Osnovni ciljevi koje LAG „Marinianis“ nastoji postići su:

  • osiguravanja protoka informacija i transfera znanja,
  • razvijanje sinergije i umrežavanja između dionika,
  • multisektorsko planiranje ukupnog razvoja područja Udruge,
  • iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj,
  • dugoročno ostvarivanje održivog razvoja,
  • jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja,
  • pripreme područja Udruge za korištenje strukturnih fondova EU,
  • briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području Virovitičko-podravske županije.

1. Osnovne značajke područja LAG-a

1.1 Opće zemljopisne značajke područja
U obuhvat LAG-a Marinianis ulazi pet jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Slatina i općine: Čađavica, Nova Bukovica, Sopje i Voćin. Područje LAG-a zauzima površinu od 747,38 km2 što čini 37% ukupne površine Virovitičko-podravske županije. Broj stanovnika na području LAG Marinianis iznosi 22 168 ili 26,1% ukupnog broja stanovnika Županije. Stanovništvo je raspoređeno u 65 naselja. Prosječna gustoća naseljenosti iznosi 31 st./km2 što upućuje na znatno rjeđu naseljenost nego u drugim područjima Županije (42 st./km2) i u Republici Hrvatskoj (75,8 km2) . (Popis naselja u LAG-u nalazi se u Dodatku 1.)

Cijelo područje administrativno pripada Virovitičko-podravskoj županiji (NUTS-3), njezinu istočnom dijelu, i Panonskoj statističkoj regiji[1] (NUTS-2). Na sjeveru je prirodno omeđeno rijekom Dravom, na jugu brdskim područjima Papuka (954 mnv) i Krndije (792 mnv). Granice prema zapadu i istoku nemaju prirodnu među. Otvorenost prema bilogorskoj Podravini na zapadu i ravnici na istoku daje području LAG-a obilježja prijelaznog prirodnog prostora.